Maksimal udsigt til alle

Vedtægter

for Grundejerforeningen “Udsigten” Drøsselbjerg
(Stiftet den 19. september 1972)


§1
Foreningens navn er Grundejerforeningen “Udsigten” Drøsselbjerg. Dens hjemsted er Kalundborg kommune, 4400 Kalundborg (indtil 31.12.06)

§2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i
enhver henseende, ind- såvel som udadtil, samt at administrere foreningens
fællesanliggender.

Der kan ikke, ved nogen lovbestemmelse, pålægges det enkelte medlem ansvar
for andre medlemmers forpligtelser.

Foreningen er uden for partipolitik og stiftet i henhold til tinglyste deklarationer.

§3 Medlemmer

Foreningens område er vist på medfølgende kort med angivelse af matrikelnumre
og omfatter de i medlemslisten anførte parceller. Inden for dette område har
parcellerne ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

§4 Foreningen kan udvides med tilstødende områder eller parceller, såfremt der
fremsættes ønske herom over for foreningen, og denne, på en lovligt indvarslet
generalforsamling, vedtager dette.
Ifølge tinglyst deklaration skal Grundejerforeningen være pligtig til at tilslutte sig
en eventuel fælles grundejerforening for hele Helsinge-Drøsselbjerg Strands
sommerhusområde, hvis udstrækning til enhver tid defineres i overensstemmelse
med gældende aftale mellem Region Sjælland og Kalundborg kommune eller i
overensstemmelse med en bygningsvedtægt, idet nærværende vedtægts
bestemmelser ikke kan være til hinder for samarbejdelse af en fælles vedtægt for
samtlige grundejerforeninger.

§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen har, inden for de i vedtægterne fastsatte rammer, den
højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april eller
maj måned og indkaldes ved almindeligt brev eller E-mail af bestyrelsen med
mindst 5 ugers varsel.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde oplysninger om
dagsorden, beretning og forslag fra bestyrelsen, det reviderede regnskab, samt
budgetforslag for det kommende foreningsår.

§6 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
 7. Beretning fra udvalg, nedsat af generalforsamlingen
 8. Budgetforslag for indeværende foreningsår og fastsættelse af kontingent
 9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
 10. Valg af 1. og 2. suppleant
 11. Valg af 2 parlamentariske revisorer og en suppleant
 12. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på
generalforsamlingen, herunder indsigelse mod referat fra sidste generalforsamling,
skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller senest 2 uger efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer,
med angivelse af dagsorden, har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom.
Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 2 ugers varsel til
afholdelse senest 6 uger efter indkaldelse.

§8 Beslutningsdygtighed

Generalforsamlingen er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig ved simpel
stemmeflerhed i alle spørgsmål, som er tilsendt medlemmerne senest 1 uge
inden generalforsamlingen

Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre ét medlem
forlanger skriftlig afstemning. Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3
af de afgivne stemmer er for forslaget.

Adgang til, og stemmeret på foreningens generalforsamlinger, er betinget af, at
indmeldelsesgebyr og medlemskontingent er betalt ved regnskabsårets afslutning.

Et medlem kan repræsentere eet andet medlem ved skriftlig
fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres til bestyrelsen inden afstemningen foretages.

Bestyrelsen bestemmer stedet for generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen fremsender referat senest 4 uger efter generalforsamlingens
afholdelse.

§9 Bestyrelsen

Konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde med bl.a. formand, kasserer og
sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt i henhold til sin
forretningsorden.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden
generalforsamlingens bemyndigelse

Alle foreningens retshandlinger kan gyldigt foretages af to bestyrelsesmedlemmer,
i henhold til nærmere fastsatte bestemmelser i bestyrelsens forretningsorden.

Er et bestyrelsesmedlem, uden anmeldt lovligt forfald, udeblevet fra 3 af hinanden
følgende bestyrelsesmøder, udgår dette medlem af bestyrelsen og erstattes af en
suppleant.

Såfremt, der ingen suppleanter er, kan bestyrelsen selv supplere sig blandt
medlemmerne, men sådanne ekstraordinære suppleanter afgår på den første
ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§10 Udvalg

Udvalg, som er nedsat af generalforsamlingen, kan arbejde efter samme
retningslinier, som nævnt i §9.

§11 Revision

Foreningens 2 parlamentariske revisorer har ret og pligt til uanmeldt at efterse
kassebeholdning og regnskabsbøgerne med tilhørende bilag og foretage kritisk
revision.

§12 Regnskab og kontingent

Foreningens regnskab er kalenderåret.

Det årlige kontingent, der betales for hvert parcel, er det til enhver tid, på den
ordinære generalforsamling, fastsatte beløb.

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder, uanset deres
ejendommes areal og beliggenhed.

Ved erhvervelse af grund skal indmeldelsesgebyr betales.

Kassereren udfærdiger regnskab, der tilstilles den parlamentariske revisor til
revision inden den 15. februar.

Foreningens midler hensættes i pengeinstitut, hvorfra beløb alene kan hæves af
Kasserer. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.500,- eller det afforsikringen dækkede beløb.

§13 Ordensreglement

Bestyrelsen udarbejder og reviderer et ordensreglement, der forelægges
generalforsamlingen til godkendelse.
En enig bestyrelse kan give påbud til den enkelte grundejer, når der konstateres
manglende overholdelse af ordensreglementet.

§14 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære
generalforsamling Lørdag den 25. maj 2019 til ikrafttrædelse straks og
erstatter tidligere Love af 20. september 1975 samt ændring af 14. maj 1977.

Bliv medlem på Facebook

Vi bruger vores Facebook gruppe til mere uformel kommunikation mellem grundejerne samt nyheder i området.