Maksimal udsigt til alle

Ordensregler

Ordensreglement for Grundejerforeningen Udsigten

§1 Nærværende ordensreglement har til formål nærmere at specificere de retningslinier, som skal være gældende for vor forenings område, inden for de rammer som er givet i foreningens vedtægter

§2 Ændringer eller tilføjelser til ordensreglementet kan foretages ved simpel stemmeflertal på en generalforsamling.

§3 Bestyrelsen skal underrettes om alle planlagte byggerier for at sikre at alle relevante interessenter og naboer er informeret og hørt, inden der ansøges hos myndighederne.
Foreningen og bestyrelsen respekterer, at man som grundejer har ønske om at bygge med mest optimale udsigtsforhold. Men vi appellerer til at vise hensyn til, at andres udsigtsforhold ikke forringes nævneværdigt.

§4 Bestyrelsen har, efter forhandling med grundejeren, ret til at foranledige bebyggelse, beplantning, anvendelse og vedligeholdelse, der er i strid med deklarationer og servitutter, ændret, således at de opfylder bestemmelserne, og enhver omkostning herved påhviler den pågældende grundejer.

I henhold til tinglyste deklaration af 14. juni 1972 gøres særligt opmærksom på følgende: Trådhegn må ikke være over 1 meter højt. I øvrigt må intet hegn være over 1,8 meter. Der må på parcellen ikke findes beplantninger, der ved skygge eller grådighed er til ulempe for naboerne. Beplantningen må ikke have større højde end 2 meter med tillæg af afstand fra naboskel.

Der må ikke forefindes oplæg af affald af nogen art på parcellerne og disse skal i det store hele holdes i ordentlig og ryddelig stand.

§5 Foreningens bestyrelse skal være bemyndiget til at give tilladelse til dispensation fra deklarationer og servitutter.

§6 Græsset på områdets parceller skal slås hvert år i juni måned og inden Sct. Hans. I modsat fald har bestyrelsen bemyndigelse til, på ejerens risiko, at foranledige græsset slået. For sådan udført græsslåning betaler grundejeren efter regning til foreningen.

§7 Grundejerne er forpligtet til at drage omsorg for, at arealet mellem skel og vej er holdt ryddeligt på de områder, hvor grundejeren har parcel der støder op mod vej.

§8 Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysning om grundejerens navne og privatadresser. Grundejerne er pligtige til at meddele kassereren adresseændring, samt ved salg, at oplyse navnet på den nye ejer. Ved ejerskifte betaler den nye ejer et administrationsgebyr på kr. 50,00.

§9 Medlemmerne skal betale det på generalforsamlingen vedtagne kontingent. Ved for sen indbetaling opkræver kassereren et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00. Kommer et medlem i restance opfordres det en gang skriftlig til at berigtige denne. Sker dette ikke inden en måned, vil restancen med påløbende omkostninger blive overdraget til retslig inkasso, skadesløst for foreningen.

§10 I henhold til den for parcel matr. nr. 11bi, beliggende Strandalleen 10, gældende deklaration, er medlemmer af Grundejerforeningen “Udsigten”, disses husstande, gæster eller personer til hvem de for kortere eller længere tid overdrager brugsretten til deres ejendom, berettiget til at færdes på arealet.

Den i ovennævnte anførte færdselsret omhandler:

  1. Færdselsret
  2. Opholdsret

Således som beskrevet nedenfor.

Færdselsret:

Færdsel må normalt kun foregå til fods. Dog må handicappede gøre brug af deres normale transportmiddel. Lejlighedsvis må dog foregå transport af både på trailer eller lignende, dog uden brug af motoriseret køretøj. Sådan bådoptræk må kun foregå i tiden kl. 07.00 – 19.00. Foreningen må ved op- og nedtagning af badebro, reparationer og vedligeholdelse af bænke og trappe anvende motoriseret køretøj af varevogns/pick-up størrelse. Ridning er ikke tilladt.

Den beskrevne færdsel må efter rettens afgørelse foregå i hele portens bredde og i den ved siden opstillede sluse, og ejeren af 11bi er forpligtet til at holde porten funktionel og driftsikker, og slusens åbning i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for indretning af sådant. Ud over 11bi må færdsel foregå på hele det 6 m. brede areal, og ejeren er forpligtet til at friholde minimum 3 m. for nogen form for permanente eller midlertidige opstillinger.

I selve slugten kan oplægges badebro og desuden nødoplæg af både og joller. Slisken til bådoptagning kan bevares, og såfremt denne ønskes elektrificeret, er ejeren af 11bi forpligtet til at vedligeholde det opstillede el-stik, acceptere tilslutning samt levere el vederlagsfrit. Opholdsret: Opholdsretten omhandler arealet syd for slugten og plateauet halvvejs ned til stranden og de opstillede bænke.
Foreningen har ret til at bevare, vedligeholde og erstatte disse bænke og om nødvendigt rykke dem tilbage fra skrænten. Opholdsretten gælder ophold af kortere varighed, forstået som max. 1 time og må ikke have picknick lignende karakter eller anvendes som legeplads eller til teltslagning eller lignende. Klargøring, reparation eller vedligeholdelse af både og materiel må ikke foregå på arealet.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april 2002 med henvisning til tinglyst deklaration af 9. august 1979 med tillæg tinglyst 19. september 2001 som afløsning af reglement af 8. maj 1984.

§4 er ændret og vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. maj 2019.

§4 er ændret og vedtaget på foreningens generalforsamling den 7. maj 2022

Bliv medlem på Facebook

Vi bruger vores Facebook gruppe til mere uformel kommunikation mellem grundejerne samt nyheder i området.