SLIDE_billedeBox
            Vedtægter for Grundejerforeningen "Udsigten" Drøsselbjerg
            (Stiftet den 19. september 1972)        
§1    Foreningens navn er Grundejerforeningen "Udsigten" Drøsselbjerg. Dens hjemsted er Kalundborg kommune,  4400 Kalundborg  (indtil 31.12.06)
§2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver henseende, ind- såvel som udadtil, samt at administrere foreningens fællesanliggender.

Der kan ikke, ved nogen lovbestemmelse, pålægges det enkelte medlem ansvar for andre medlemmers forpligtelser.

Foreningen er uden for partipolitik og stiftet i henhold til tinglyste deklarationer.
§3 Medlemmer
Foreningens område er vist på medfølgende kort med angivelse af matrikelnumre og omfatter de i medlemslisten anførte parceller. Inden for dette område har parcellerne ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.
§4 Foreningen kan udvides med tilstødende områder eller parceller, såfremt der fremsættes ønske herom over for foreningen, og denne, på en lovligt indvarslet generalforsamling, vedtager dette.

Ifølge tinglyst deklaration skal Grundejerforeningen være pligtig til at tilslutte sig en eventuel fælles grundejerforening for hele Helsinge-Drøsselbjerg Strands sommerhusområde, hvis udstrækning til enhver tid defineres i  overensstemmelse med gældende aftale mellem Region Sjælland og Kalundborg kommune eller i overensstemmelse med en bygningsvedtægt, idet nærværende vedtægts bestemmelser ikke kan være til hinder for samarbejdelse af en fælles vedtægt for samtlige grundejerforeninger.
§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen har, inden for de i vedtægterne fastsatte rammer, den højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april eller maj måned og indkaldes ved almindeligt brev eller E-mail af bestyrelsen med mindst 5 ugers varsel.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde oplysninger om dagsorden, beretning og forslag fra bestyrelsen, det reviderede regnskab, samt budgetforslag for det kommende foreningsår.
§6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
 7. Beretning fra udvalg, nedsat af generalforsamlingen
 8. Budgetforslag for indeværende foreningsår og fastsættelse af kontingent
 9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
 10. Valg af 1. og 2. suppleant
 11. Valg af 2 parlamentariske revisorer og en suppleant
 12. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder indsigelse mod referat fra sidste generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 2 uger efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer, med angivelse af dagsorden, har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 2 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter indkaldelse.
§8 Beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed i alle spørgsmål, som er tilsendt medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen

Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre ét medlem forlanger skriftlig afstemning. Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Adgang til, og stemmeret på foreningens generalforsamlinger, er betinget af, at indmeldelsesgebyr og medlemskontingent er betalt ved regnskabsårets afslutning.

Et medlem kan repræsentere eet andet medlem ved skriftlig fuldmagt.  Fuldmagten skal afleveres til bestyrelsen inden afstemningen foretages.

Bestyrelsen bestemmer stedet for generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen fremsender referat senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.
§9 Bestyrelsen
Konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde med bl.a. formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt i henhold til sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse

Alle foreningens retshandlinger kan gyldigt foretages af to bestyrelsesmedlemmer, i henhold til nærmere fastsatte bestemmelser i bestyrelsens forretningsorden.

Er et bestyrelsesmedlem, uden anmeldt lovligt forfald, udeblevet fra 3 af hinanden følgende bestyrelsesmøder, udgår dette medlem af bestyrelsen og erstattes af en suppleant.

Såfremt, der ingen suppleanter er, kan bestyrelsen selv supplere sig blandt medlemmerne, men sådanne ekstraordinære suppleanter afgår på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
§10 Udvalg
Udvalg, som er nedsat af generalforsamlingen, kan arbejde efter samme retningslinier, som nævnt i  §9.
§11 Revision
Foreningens 2 parlamentariske revisorer har ret og pligt til uanmeldt at efterse kassebeholdning og regnskabsbøgerne med tilhørende bilag og foretage kritisk revision.
§12 Regnskab og kontingent
Foreningens regnskab er kalenderåret.

Det årlige kontingent, der betales for hvert parcel, er det til enhver tid, på den ordinære generalforsamling, fastsatte beløb.

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder, uanset deres ejendommes areal og beliggenhed.

Ved erhvervelse af grund skal indmeldelsesgebyr betales.

Kassereren udfærdiger regnskab, der tilstilles den parlamentariske revisor til revision inden den 15. februar.

Foreningens midler hensættes i pengeinstitut, hvorfra beløb kan hæves af Formand og Kasserer i forening. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.500,- eller det af forsikringen dækkede beløb.
§13 Ordensreglement
Bestyrelsen udarbejder og reviderer et ordensreglement, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
§14 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling Lørdag  den  21.  maj  2005 til ikrafttrædelse straks og erstatter tidligere Love af 20. september 1975 samt ændring af 14. maj 1977.

     Hent pdf    

      LoginKnap     © Grundejerforeningen Udsigten 2008