SLIDE_billedeBox
Årsberetning 2007
Grundejerforeningen "Udsigten"

Bestyrelsen konstituerede sig efter
generalforsamlingen således
Formand Thorkild Hansen
Næstformand Poul Erik Larsen
Kasserer Niels Nielsen
Sekretær Dagny Enedal
Bestyrelsesmedlem Jens Bendtsen
1. Suppleant Kurt Thers
2. Suppleant Steen Lollike

Fra Byggeudvalget

Det har igen i det forløbne år været vanskeligt at samarbejde med Kalundborg kommune. Plan - Byg og miljø - Team byg, tidligere Teknisk forvaltning. Det er meget besværligt at opnå et samarbejde, idet alle skriftlige henvendelser direkte fra Grundejerforeningen "Udsigten" ikke bliver besvaret. Dette har i høj grad været medvirkende til, at vi i en enkelt sag Lokesvej 5, har valgt at få hjælp fra en advokat.

Vi har tidligere omtalt Lokesvej 5, der som byggesag har optaget bestyrelsen en del. Byggesagen vedr. Lokesvej 5 er endnu ikke afsluttet, men alt peger hen imod at Kalundborg kommune giver de fornødne dispensationer til grundejeren af Lokesvej 5. Dette er ikke tilfredsstillende, idet vi principielt er imod, at der gives dispensationer, såfremt disse kan være til gene for andre grundejere, og det er en dispensation næsten altid. Men en dispensation beror i alle tilfælde på et skøn, dog skal lovgrundlaget for dispensationen overholdes.

Adgangsvej til stranden
Adgangsvejen til stranden vil fra 1. juli, 2008 ved Strandalleen være lukket med en låge med kodeaflåsning. Hensigten med låsen er, at begrænse den fri tilstrømning til stranden for uvedkommende. Dette betyder at grundejerforeningens medlemmer, lejere, venner mv. vil have fri adgang med kode.

Adgangsvejen er ikke offentlig, men forbeholdt grundejerforeningens medlemmer og deres husstand.


Hegn- og vejudvalg

Vi nyder alle glæde af princippet med MAKSIMAL UDSIGT TIL ALLE og bestyrelsen vil også fremover bruge energi på at håndhæve dette princip, idet det giver mulighed for flest mulige at bevare udsigten til Storebælt.

Vejene er i dårlig stand, og det er fortsat problematisk. Den våde vinter har ikke gjort det nemmere, men der er fortsat intet nyt vedrørende en mere fast overflade. Bestyrelsen fortsætter med at forsøge at etablere et samarbejde med Grundejerforeningen Emilsminde.

Fællesarealet Lokesvej 7
Det er fortsat uklart hvad der skal ske med fællesarealet på Lokesvej 7. Vi var stillet i udsigt, at vi for skødeomkostningerne kunne overtage ejerskabet. Grundejerforeningen har brugsrettighederne til fællesarealet. Den tidligere ejer er død og arvingen har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet, hvorfor vi afventer resulatet heraf.

Badebroen
Bestyrelsen arbejder på at forlænge badebroen med 10 meter. Det giver mulighed for at bade på sandbund, "på lavt vand" idet der er en revle.

Badebroen bliver sat op den 10. maj klokken 10. Som tidligere år renser vi stranden samme dag. De grundejere, der deltager vil på vanlig vis få reduceret deres kontingent med 50 kr. Vi vil gerne opfordre til at møde op. Det er hyggeligt og vi får en lille en, og gør fælles klar til en sommersæson, der forhåbentlig bliver god for os alle.

I forbindelse med at liften til ophejsning af badebroen er gået i stykker, heldigvis uden personskade til følge, har der været brugt meget tid på at fremskaffe et nyt hejs.

Der eksisterer faktisk ikke noget, vi kunne købe færdigt. Vi har naturligvis en række krav bl.a. til sikkerhed. Vi har tilsyneladende fundet en løsning på problemet, men det er meget dyrt, men nødvendigt.

Høfder
Bestyrelsen har nedsat et Høfdeudvalg. Det er nødvendigt at få renoveret de høfder, der er på stranden udfor Udsigtens område. Men hvem har egentlig ansvaret? Er det grundejeren i forreste række? Eller er det alle i fællesskab? Der orienteres mere om høfderne på generalforsamlingen.

Dette er bestyrelsens skriftlige beretning. De enkelte punkter kan naturligvis uddybes på generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
v. Thorkild Hansen

pdf-logo Hent pdf


Referat ordinær generalforsamling
Grundejerforeningen "Udsigten"
lørdag den 24. maj 2008
Drøsselbjerg forsamlingshus


Formand Thorkild Hansen bød velkommen til generalforsamlingen.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
  Kaj Larsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, samt at der var 21 stemmeberettigede til stede.

 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  Referat godkendt.

 3. Bestyrelsens beretning
  Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning, og havde derudover følgende kommentarer: Badebroen er nu opsat, og der er købt nyt sikkerhedsgodkendt "spil". Der mangler endnu et "hus" til spillet, så det ikke bliver ødelagt af vind og vejr.

  Der blev herefter efterlyst kommentarer/spørgsmål til bestyrelsens beretning.

  Der blev spurgt til hvad der bliver gjort ved støv fra vejene?

  Der er netop strøet magnesiumchlorid ud på Longvejen samt hovedindkørslen til Bakkedraget.

  Beretningen blev herefter godkendt.

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.
  Der var herefter følgende spørgsmål. Kan bestyrelsen bare bruge los af pengene?

  Bestyrelsen kan arbejde indenfor de rammer der er i budgettet, men må selvfølgelig ikke gældsætte sig.

  Regnskabet blev herefter godkendt.

 5. Forslag til bestyrelsen
  Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag om kystsikring.
  Man kan vælge at alle bidrager til at vedligeholde kysten, lade den enkelte grundejer vedligeholde eller lade naturen gå sin gang. Bestyrelsen mener imidlertid at det er i alles interesse at kysten sikres og vedligeholdes, derfor er det rimeligt at vi står sammen om udgiften.
  Derudover trænger vores trappe ned til stranden til en større renovering. Bestyrelsen har fået et tilbud på vedligeholdelse af eksisterende høfder på kr. 200.000 og renovering af trappen på kr. 50.000. Med disse tal vil prisen pr. grundejer blive ca. kr. 4.100 som bestyrelsen foreslår betalt som et engangsbeløb af den enkelte grundejer.

  Der var herefter en drøftelse af forslaget.
  Kan man nøjes med kun at renovere trappen?
  Der skal være skriftlige tilbud
  Hvad med nabogrundejerforeningerne, kan vi slå os sammen med dem?

  Hertil svarede formanden, at det er billigst med høfder og trappe på en gang. Der blive intet sat i gang uden skriftlige tilbud, og der laves kun arbejde for de penge der er afsat.

  Nabogrundejerforeningen, "Emilsminde", har ikke planer om at renovere høfder på nuværende tidspunkt (Har andre præserende sager).

  Det samlede forslag med både høfder og trappe blev herefter sat til afstemning.

  14 stemte for
  6 stemte imod
  1 stemte hverken for eller imod
  1 stemte imod ved fuldmagt

  Forslaget er hermed vedtaget

  (Bestyrelsen har efterfølgende vedtaget at indhente yderligere 2 tilbud)
  Det forventes at projektet gennemføres i efteråret 2008, og den enkelte grundejers kontingent ca. 4.100 forventes opkrævet til betaling 1. september 2008. Der fremsendes speciel skrivelse vedrørende opkrævningen.

  Formanden redegjorde herefter for bestyrelsens forslag om forlængelse af badebroen.

  En grundejer mente ikke at den forestående forlængelse ville betyde at man kunne komme direkte ud til revlen.

  Forslaget blev herefter sat til afstemning.
  6 stemte for
  9 stemte imod
  6 stemte hverken for eller imod
  1 stemte imod ved fuldmagt

  Forslaget er hermed faldet

 6. Indkomne forslag medlemmerne
  Der var indkommet forslag fra følgende grundejere:
  Søren Madsen, Lokesvej 5
  Jens Madsen, Strandtoften 4
  Kaj Larsen, Bavnevænget 1

  Forslagene er vedlagt referatet som bilag.

  Søren Madsen har via sin advokat bedt bestyrelsen om at svare på 18 spørgsmål, da Søren Madsen mener bestyrelsen har handlet imod hans interesser. Søren Madsen stiller samtidig forslag om mistillidsvotum til bestyrelsen (bilag 1).

  Formanden svarede på bestyrelsens vegne på spørgsmålene (bilag 2). Herunder udspandt der sig en diskussion om det, af Søren Madsen, påståede nedgravede dræn langs Longvejen.
  Hertil svarede Poul Erik Larsen, at der ikke er gravet noget dræn ned på Longvejen, men der er lavet en rende i den ene side, så vandet løber der i stedet for midt på vejen.

  Sven Heimer foreslog at der gives bestyrelsen bemyndigelse til at forebedre afledning af vandet fra Longvejen.
  Hertil svarede Poul Erik Larsen at det er bestyrelsens ansvar at sørge for at vandet ledes væk, uden gene for de berørte grundejere.

  Herefter blev forslaget om mistillidsvotum til bestyrelsen sat til afstemning.

  3 stemte for
  18 stemte imod

  Forslaget er hermed faldet

  Jens Madsen har via sin advokat meddelt bestyrelsen at han ikke længere ønsker at være bestyrelsens revisor, samt ønsker at stille forslag om, at bestyrelsens medlemmer personligt afholder omkostningerne i forbindelse med advokatbistand vedr. Lokesvej 5 (bilag 3).
  Forslaget blev sat til afstemning.

  3 stemte for
  18 stemte imod

  Forslaget er hermed faldet

  Kaj Larsen træder midlertidigt tilbage som dirigent, idet han har fremsendt forslag om at man dropper opsætning af kodelås ved Strandalleen 10 (bilag 4). Thorkild Hansen indtræder som midlertidig dirigent.

  Kaj Larsen begrunder sit forslag med, at begrænsningen af adgangsvejen til stranden kan føre til at andre grundejerforeninger gør det samme, hvilket vil føre til en kedelig udvikling.

  Thorkild Hansen læste herefter et brev op, som vi har modtaget fra formanden for grundejerforeningen "Emilsminde".
  Denne har skrevet og klaget til Kalundborg kommune, da han mener der er vundet hævd på adgangsvejen ved Strandalleen 10. Thorkild Hansen siger hertil, at der under ingen omstændigheder er vundet hævd.

  Sven Heiner pointerede, at adgangen til stranden foregår på en privat grund, med tinglyst deklaration kun for "Udsigtens" medlemmer.

  Der blev herefter stemt om at droppe kodelås, og fortsætte med adgang som hidtil.

  11 stemte for
  5 stemte imod
  1 stemte imod ved fuldmagt
  5 stemte hverken for eller imod

  Tidligere belsutning om at opsætte kodelås er hermed faldet

  Der blev herefter fremsat forslag om kun at sætte en låge op, uden lås.

  6 stemte for
  12 stemte imod
  3 stemte hverken for eller imod

  Forslaget er faldet

  Kaj Larsen genindtræder som dirigent.

 7. Beretning fra udvalg nedsat af generalforsamlingen
  Der er tidligere berettet om Longvejen under pkt. 6. Bestyrelsen er lidt afventende med at sætte for meget i gang, inden vi ved hvad Kalundborg Kommune beslutter med hensyn til afvanding fra den nye udstykning på Valhallavej.

  Badebroen er blevet malet, og hegnet omkring trappen er renoveret, men skrænterne omkring trappen trænger i høj grad til en renovering for at blive fastholdt, udtaler Sven Heiner, men det løses når høfdeprojektet bliver gennemført.

 8. Budgetforslag for indeværende foreningsår og fastsættelse af kontingent
  Der var fuld tilslutning til bestyrelsens forslag om ekstraordinær kontingentforhøjelse i 2008, nemlig

  Ordinær kontingent kr. 550,00
  Ekstraordinær kontingent kr. 860,00

  Det samlede kontingent for 2008 bliver derfor på kr. 1.410,00

  Bestyrelsen fik generalforsamlingens accept til at forsøge at lave hjemmeside, hvilket på sigt vil nedsætte de administrative omkostninger.

 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Poul Erik Larsen - modtager genvalg
  Niels Nielsen - modtager genvalg

  Genvalg til begge

 10. Valg af 1. og 2. suppleant
  Følgende blev foreslået:
  Kurt Thers
  Steen Lollike

  begge blev valgt

 11. Valg af 2 parlamentariske revisorer og en suppleant
  Lise Hedelund og Sven Heiner blev valgt

  Bodil Richarme blev valgt som revisorsuppleant

 12. Eventuelt
  Formanden takkede for en god generalforsamling.
  Dirigenten takkede for god ro og orden.
  Generalforsamlingen sluttede kl. 12.00.


Bestyrelsen konstituerede sig herefter således:

Formand Thorkild Hansen
Næstformand Poul Erik Larsen
Kasserer Niels Nielsen
Sekretær Dagny Enedal
Medlem Jens Bendtsen
1. Suppleant Kurt Thers
2. Suppleant Steen Lollike

Bestyrelsen ønsker endnu engang at gøre opmærksom på reglerne vedr. græsslåning og brug af støjende maskiner.

I sommermånederne, det vil sige fra 1. april til 1. oktober, må der kun anvendes støjende maskiner indenfor følgende tidspunkter:

Mandag - Fredag 09.00 - 12.00 og 14.00 - 18.00
Lørdage 09.00 - 12.00 og 14.00 - 16.00
Søn- og helligdage 09.00 - 12.00

Ligeledes gøre opmærksom på at grundejere som har Bjørneklo på grunde, selv er forpligtet til at fjerne disse før frøspredning, også på skrænterne.

Hvis nogle grundejere selv har e-mail må de gerne meddele dette til sekretæren (enedal@stofanet.dk). Jeg vil så fremover sende indkaldelser m.m. til jer pr. mail.

pdf-logo Hent pdf

      LoginKnap     © Grundejerforeningen Udsigten 2008